Direct contact? Bel: +31 (0)6 589 598 67

HomeSloep huren

Sloep huren bij vakantiehuis HBW4 in Lemmer


Vakantie in Friesland zonder boot is eigenlijk geen vakantie. Wij stellen daarom onze huis sloep "Udine" beschikbaar voor verhuur aan onze huisgasten tegen een interessant tarief. U kunt de sloep tegelijkertijd reserveren met de vakantiewoning HBW4. De sloep is een Fjord 20, gebouwd in Noorwegen en geimporteerd uit Zweden. Deze degelijke sloep beschikt over een gereviseerde 11 pk Volvo Penta dieselmotor en biedt plaats aan maximaal 6 personen. Dankzij de ramen en de dichte kap is buiswater of een regenbui geen probleem en dat maakt deze sloep zeer goed geschikt voor Friesland. De prijzen zijn exclusief brandstof. U krijgt vooraf een vaarinstructie. Geniet van de prachtige omgeving vanaf het water! Vaar direct vanuit het vakantiehuis Lemmer in!

Prijzen sloephuur HBW4 dag 3 t/m 6 dagen vanaf 7 dagen vanaf 9 dagen 
Prijs per dag bij boeking vooraf € 125- € 85,- € 75,- € 70,-
Eigen risico  € 500,-      
Borg € 150,-      

Prijzen zijn inclusief BTW 

Algemene Voorwaarden:

 • Geen vaarbewijs nodig
 • Maximaal 6 personen aan boord
 • Minimum leeftijd huurder en schipper is 21 jaar
 • Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord
 • Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 • Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 • Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
 • Varen na zonsondergang is verboden
 • Roken aan boord is verboden
 • Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten
 • Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden, verhuurder zal huurden de helft van de niet gevaren tijd van de duur van de huur vergoeden.
 • Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
 • Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
 • Zorg dat er altijd zwemvesten aan boord zijn. Ze zijn te vinden in de berging van HBW4.
 • Brandstof is voor eigen rekening. Unette is zeer zuinig en vaart op diesel. Tanken kunt u aan de overkant van Het Brekkense Wiel bij Tacozijl / de Eerste Aanleg
 • Varen op het IJsselmeer is verboden, de boot mag uitsluitend worden gebruikt binnen de binnenwateren van de provincie Friesland
 • Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen
 • Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen
 •  Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten
 • Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang
 • Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder
 • Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder of zijn vertegenwoordiger  het vaartuig over aan huurder
 • Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
 • Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig
 • Huurder zal het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen
 • Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan
 • Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, ankers, lijnen, fenders, kussens, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
 • Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen
 • Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren
 • Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 30,- per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 • In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder
 • Bij het niet beschikbaar zijn van de gehuurde sloep als gevolg van schade en reparatie bestaat geen recht op een vervangende boot. Verhuurder is wel gerechtigd om een vervangende boot ter beschikking te stellen indien mogelijk. 
 • Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 300,- per geval bij W.A. en casco-schade
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
 • Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade
 • Huurder is verplicht de boot vast te leggen met het bijgeleverde slot
 • Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
 • Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of
  meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
 • Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
  Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
 •  Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium en/of polyester waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
 • Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
 • Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in de algemene Voorwaarden
 • Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 300,- verschuldigd
 • De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven
 • Door het huren van bovengenoemde boot is de huurder automatisch akkoord met deze voorwaarden